Handlevogn Handlevogn

Klikk her for å få e-postnyhetsbrev med kornyheter fra oss.

Navn

Spørsmål og svar

Er det lov å kopiere noter?

Nei, som hovedregel er kopiering av noter ikke tillatt ifølge norsk og internasjonal lovgivning.
Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen – det er bl.a. lov å kopiere til privat bruk. Korvirksomhet defineres imidlertid ikke som privat, verken i forbindelse med øvelser eller fremføringer.

Fotokopiering, skanning o.l. av noter er en eksemplarfremstilling som er omfattet av opphavsmannens enerett. Du må derfor som hovedregel ha tillatelse til å kopiere fra rettighetshaverne eller representant for disse. Kopiering kan unntaksvis skje uten tillatelse, bl.a. til privat bruk. Kopiering av noter for organisert kor-, korps-, ensemble- og orkestervirksomhet regnes ikke som privat bruk.

70 år etter opphavsmannens død er et verk ikke lenger beskyttet av opphavsrett, men kopiering kan likevel være brudd på markedsføringsloven og utgiverens rett til å beskytte det grafiske og kunstneriske innholdet.

På nettstedet til Lovdata kan du lese LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven).

Kopinor har avtaler med ulike organisasjoner og bedrifter, og enkelte kor omfattes av disse. Felles for de fleste avtaler er imidlertid en begrensning som gir tillatelse til å kopiere inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

Kor kan inngå egne avtaler med Kopinor, men vi gjør oppmerksom på at følgende begrensninger vil gjelde i en eventuell avtale:
• Det kan fremstilles arbeidskopier fra korets egne originalnoter. Det kan ikke fremstilles flere arbeidskopier av det antallet originaler ensemblet har ervervet (eller bestilt).
• Fra notesamlinger og fra enkeltnoter som ikke er arrangert for musikkensembler, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

Til informasjon siterer vi følgende fra Kopinors nettsider vedr. avtalen for skoler (kommuner og fylkeskommuner):
• Avtalen omfatter ikke kopiering til bruk i permanente kor, korps/skolekorps, orkestre osv.
• Fra enkeltnoter og fra notesamlinger kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon. Dog kan det alltid fra én og samme publikasjon kopieres en hel sats når publikasjonen er på minst 12 sider.

Til informasjon siterer vi følgende fra Kopinors nettsider vedr. avtalen for Den norske kirke:
• Fra enkeltnoter og fra notesamlinger er kopieringen begrenset til 15 %, men maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon. Se for øvrig § 10.
• Til bruk av kantor/organist, solist o.l. og for kor, orkestre og lignende ensembler kan det likevel, såfremt kopieringen ikke skjer til erstatning for utgitt materiale som er alminnelig tilgjengelig for kjøp og/eller leie og som det ellers ville være naturlig å anskaffe, jf. § 6, kopieres arbeidskopier og enkelte eksemplar for fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
• Det forutsettes at kor, orkestre og lignende ensembler fremstiller arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter, så fremt noten er alminnelig tilgjengelig for kjøp. Det kan ikke fremstilles flere enkeltstemmer enn det antall som finnes i ensemblets originale notesett.
• Det er i medhold av denne avtalen ikke tillatt å kopiere til bruk spesielt for organisert kor-, ensemble- og orkestervirksomhet o.l. som ikke er en del av rådets virksomhet.

Til informasjon siterer vi følgende fra Kopinors nettsider vedr. avtalen for universiteter og høgskoler:
• Fra enkeltnoter (et noteblad e.l. publikasjon av enkeltstående musikkverk) og fra notesamlinger (samling av enkeltnoter) er kopieringen begrenset til 15 %, men maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon. Til bruk i teoriundervisningen i musikk kan det likevel av den enkelte note kopieres en hel sats eller lignende avsnitt.
• Avtalen hjemler ikke kopiering av notepublikasjoner til bruk i etablerte kor, korps, orkestre og andre ensembler, med mindre det skjer som ledd i undervisning.

Definisjoner ifølge Kopinor:
• Med ARBEIDSKOPI menes en kopi av enkeltnote/notesamling for notater og aktiv bruk, samt kopi som brukes for å forenkle overgang fra notehefte/noteblad til praktisk bruk/arbeid med noten, herunder blaing.
• Med ENKELTNOTE menes en publikasjon av et enkeltstående musikkverk med eller uten tekst.
• Med NOTESAMLING menes samling av musikkverk med eller uten tekst.

Vi svarer gjerne på spørsmål om kopiering av noter, så ta gjerne kontakt hvis det er mer du lurer på.

Se også spørsmålet Hva er konsekvensene av ulovlig kopiering av noter?.